Carregant

Si us plau, esperi

OBM/2023/21

361/2023 Projecte bàsic i d'execució centre de Serveis Socials Bàsics Ponent. Carrer Brasil, 18, Baixos, de Sabadell
L'objecte del present contracte és l'execució de les Obres de reforma i adequació del local situat a la planta baixa de l'edifici del carrer Brasil 18, com a centre de serveis socials bàsics, incloses al projecte de referència "Projecte Bàsic i d'Execució Centre de Serveis Socials Bàsics Ponent". Es relacionen a continuació els treballs més significatius previstos al projecte objecte d'aquesta contractació: 1. Desmuntatge, retirada i enderrocs d'elements existents 2. Sistemes envolvent i d'acabats exteriors - Actuacions en façanes. Revestiment i aïllament per l'interior. - Actuacions en obertures. Segons ubicació es mantenen, s'adapten o es substitueixen. 3. Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors - Actuacions en mitgera existent. Extradossat i aïllament per l'interior del local. - Execució d'envans divisoris amb subestructura metàl·lica i panells de cartró guix, i aïllament interior. - Portes interiors. - Paviments. - Cel rasos. 4. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis - Subministrament de serveis d'aigua, electricitat i telecomunicacions. - Evacuació d'aigües residuals. - Ventilació mecànica de les cambres higièniques i estances sense ventilació natural. - Climatització d'aire calent i fred per conductes. - Instal·lacions de protecció contra incendi. 5. Equipaments - Escalfador elèctric. - Mobiliari de l'office: armaris, aigüera, nevera i microones. - Mobiliari recepció: mostrador accessible. - Aparells sanitaris: rentamans, inodors, barres de recolzament, abocador.
Import sense IVA
182.819,01 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
15/de nov./2023 - 04/de des./2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 182.819,01 EUR
codi CPV
45000000-7 Treballs de construcció 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Es importante que lea detenidamente las restricciones establecidas en la presentación de ofertas.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • SOBRE A
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Memòria i procés d'execució dels treballs
  • Pla d'obres
 • SOBRE B
  • Ampliació del termini de garantia
  • Baixa econòmica
  • Personal propi fixe de l'empresa licitadora adscrit a l'execució de les obres i en presencial

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

ANNEX 1 SIMPLIFICAT CSSB Ponent

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 - Model de declaració responsable de compliment de requisits previs

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 - Model d'oferta econòmica general

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 - Model de compromís adscripció mitjans materials i personals

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 - Model de declaració de la part del contracte a subcontractar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 - Model d'aval de garantia definitiva

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IT Inici licitació Obra Centre de Serveis Socials Bàsics Ponent

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IJ Inici licitació Obra Centre de Serveis Socials Bàsics Ponent

Descarregar

Documents addicionals a publicar

TCQ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord JGL

Descarregar

Plec tècnic

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL CSSB PONENT

Descarregar

Plec administratiu

PCAP + Annexos 2-7_CSSB Ponent

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 102, nombre = Anuncio de licitación, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 14/11/2023 a les 08:05

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud