Carregant

Si us plau, esperi

OTU/2023/90

358,359/2023 Servei de manteniment preventiu i correctiu de les cobertes i desamiantat dels equipaments municipals
El manteniment preventiu dels elements que composen les cobertes dels equipaments municipals, el manteniment correctiu derivat de l'ús, de la climatologia i el deteriorament propi dels equipaments i els treballs de desamiantat d'urgència d'elements de fibrociments al equipaments municipals, així com el cost de les actuacions d'arranjament per vandalisme o d? altres imprevistos sobrevinguts, tots ells es desenvoluparan d? acord amb el que disposen les condicions tècniques particulars per cada lot del plec tècnic de prescripcions particulars. El manteniment preventiu objecte d'aquest contracte s'haurà d'executar d'acord amb la planificació establerta per a cada element o instal·lació, mentre que el manteniment correctiu s'haurà de realitzar necessàriament dins del temps de resposta establerts en cada cas al plec tècnic de prescripcions particulars, segons el grau d'urgència o necessitat, essent aquesta una condició especial d'execució del contracte fixada en el Plec de clàusules administratives particulars als efectes de poder establir penalitats de conformitat amb el que disposa l'article 192.2 de la LCSP en cas d'incompliment.
Import sense IVA
550.728,31 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
14/de nov./2023 - 17/de gen./2024 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 1.211.602,28 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • Baixa econòmica (apartat AA del QR, annex 1 PCAP)
  • Idoneïtat formativa del responsable tècnic que designi l’ adjudicatari per la gestió del contracte.
  • Lot 1: Manteniment preventiu i correctiu dels elements que componen les cobertes dels equipaments municipals
   • Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric Lot 1 (apartat AA del QR, annex 1 PCAP)
  • Lot 2: Treballs de desamiantat d'urgència d'elements de fibrociment dels equipaments municipals, inclosos treballs de paleteria complementaris
   • Disponibilitat de vehicle/taller Euro 6, híbrid o elèctric Lot 2 (apartat AA del QR, annex 1 PCAP)

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
50000000-5 Serveis de reparació i manteniment 

1 Manteniment preventiu i correctiu dels elements que componen les cobertes dels equipaments municipals El manteniment preventiu dels elements que composen les cobertes dels equipaments municipals, el manteniment correctiu derivat de l? ús, de la climatologia i el deteriorament propi dels equipaments i els treballs de desamiantat d? urgència d?elements de fibrociments al equipaments municipals, així com el cost de les actuacions d? arranjament per vandalisme o d? altres imprevistos sobrevinguts, tots ells es desenvoluparan d? acord amb el que disposen les condicions tècniques particulars per cada lot del plec tècnic de prescripcions particulars. El manteniment preventiu objecte d? aquest contracte s? haurà d? executar d? acord amb la planificació establerta per a cada element o instal·lació, mentre que el manteniment correctiu s? haurà de realitzar necessàriament dins del ?temps de resposta? establerts en cada cas al plec tècnic de prescripcions particulars, segons el grau d? urgència o necessitat, essent aquesta una condició especial d? execució del contracte fixada en el Plec de clàusules administratives particulars als efectes de poder establir penalitats de conformitat amb el que disposa l?article 192.2 de la LCSP en cas d? incompliment. 484.088,31 Avaluació
50000000-5 Serveis de reparació i manteniment 

2 Treballs de desamiantat d'urgència d'elements de fibrociment dels equipaments municipals, inclosos treballs de paleteria complementaris El manteniment preventiu dels elements que composen les cobertes dels equipaments municipals, el manteniment correctiu derivat de l? ús, de la climatologia i el deteriorament propi dels equipaments i els treballs de desamiantat d? urgència d?elements de fibrociments al equipaments municipals, així com el cost de les actuacions d? arranjament per vandalisme o d? altres imprevistos sobrevinguts, tots ells es desenvoluparan d? acord amb el que disposen les condicions tècniques particulars per cada lot del plec tècnic de prescripcions particulars. El manteniment preventiu objecte d? aquest contracte s? haurà d? executar d? acord amb la planificació establerta per a cada element o instal·lació, mentre que el manteniment correctiu s? haurà de realitzar necessàriament dins del ?temps de resposta? establerts en cada cas al plec tècnic de prescripcions particulars, segons el grau d? urgència o necessitat, essent aquesta una condició especial d? execució del contracte fixada en el Plec de clàusules administratives particulars als efectes de poder establir penalitats de conformitat amb el que disposa l?article 192.2 de la LCSP en cas d? incompliment. 66.640,00 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Annex 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic aprovació expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe juridic aprovació expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 QR

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència modificació PCAP pendent

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord JGL rectificatiu QR

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 QR rectificat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Diligència d'ampliació del termini de presentació d'ofertes per rectificació del quadre resum

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord de aprovació

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 10/11/2023 a les 09:00

  Veure Anunci
 • Anunci de licitació

  Publicat el 13/11/2023 a les 08:20

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud