Carregant

Si us plau, esperi

LCP/2022/02

CONCURSO DE PROYECTOS RESTRINGIDO CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Y DIRECCIÓN DE OBRAS CON PROTECCIÓN OFICIAL EN LA PARCELA 17.2 DE LA URBANIZACION DE CAN GAMBUS, EN EL MUNICIPIO DE SABADELL.
Import sense IVA
360.454,87 EUR
Estat Resolt
Periode de sol·licituds
14/d’abr./2022 16:00 - 18/de maig/2022 14:00
Òrgan de contractació
Habitatges Municipals de Sabadell, SA
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Concursos de projectes (Candidatures)
Valor estimat 446.545,84 EUR
codi CPV
71240000-2 Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • FASE PRÈVIA: PRESENTACIÓ CANDIDATURES - SOBRE 1
  • Annex 2 - Declaració responsable genèrica de compliment de requisits previs
  • Annex 3 - Declaració responsable d’adscripció de mitjans materials i/o personals
  • Annex 4- Declaració responsable d’assegurança de RC.
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • FASE 2: PRESELECCIÓ DE PROJECTES - SOBRE 2.1 Y 2.2
  • SOBRE 2.1 - Portfoli dels projectes més significatius
  • SOBRE 2.2 - Projecte ja treballat, explicatiu com a base/idea del projecte objecte del concurs.
 • FASE 3: ANONIMA - PROJECTE SOBRES 3.1 I 3.2 FISICS
  • PROJECTE FINAL DELS 5 FINALISTES

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 - DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 - Declaració responsable genèrica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 - Adscripció de mitjans personals i materials

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 - Decl. Resp. Assegurança RC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 - Model Aval i Caució

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documentació Tècnica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex A - Instruccions Pixelware

Descarregar

Plec administratiu

PCAP CONCURS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 - Model d'oferta econòmica

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 11/04/2022 a les 15:10

 • Anunci de licitació

  Publicat el 14/04/2022 a les 16:10

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Un interessat pregunta si la documentació de la Fase 1 (fase prèvia) i de la Fase 2 (fase de selecció) es presentaran el mateix dia, termini màxim 18 de maig, via electrònica.
Publicada

21/d’abr./2022

contestada

28/d’abr./2022

Sí. Els sobres 1 / 2.1 i 2.2 s'han de presentar en un mateix moment, amb termini màxim el 18/05 a través de la plataforma electrònica indicada.
Un interessat pregunta sobre la documentació a incloure en el Sobre 2.2: Es pot repetir un dels projectes proposats en el punt 2.1? Ens consulta sobre si s'accepta un projecte d'allotjament col·lectius protegits a Barcelona.
Publicada

21/d’abr./2022

contestada

28/d’abr./2022

Es demana 1 projecte d'habitatge plurifamiliar que a criteri del concursant sigui més representatiu considerant l'objecte del concurs i els criteris de puntuació exposats. No s'exclouen els projectes d'habitatges plurifamiliars presentats al sobre 2.1.
Un licitador pregunta sobre la documentació que s'ha d'incloure al sobre núm. 2.1, concretament pregunta: S'ha d'incloure també un CV resumit o només els 5 projectes que es demanen? Els 5 projectes han de ser d'habitatges? Els 5 projectes han d'estar construïts? Els 5 projectes han de ser d'obra nova?
Publicada

21/d’abr./2022

contestada

28/d’abr./2022

No es demana un CV resumit, sinó màxim 5 projectes del tipus que sigui, que a criteri del concursant siguin més representatius considerant els criteris de puntuació exposats. Els projectes poden ser de qualsevol tipus, no tenen per què ser d'habitatges i no cal que estiguin construïts.
Un interessat pregunta si per acreditar la solvència tècnica de l'autor (haver redactat i dirigit un projecte d'edifici d'habitatges plurifamiliar, durant els últims 10 anys) serveix la rehabilitació d'un edifici d'habitatges plurifamiliars o aquest ha de ser forçosament de nova construcció.
Publicada

26/d’abr./2022

contestada

29/d’abr./2022

Per acreditar la solvència tècnica, l'autor ha d'haver redactat i dirigit un projecte d'edifici d'habitatges plurifamiliar durant els últims 10 anys d'obra nova. No s'admet, per tant, un projecte i obra de rehabilitació.
Sobre la documentació per justificar la solvència tècnica indicada en apartat B de la clàusula 12. El punt número 8 indica que la documentació es requerirà en iniciar la Fase 3. Volem saber si aquest punt parla només dels especialistes anomenats en el punt número 4 o també del professional en Arquitectura dels punts numero 2 i 3? També volem saber si cal aportar tots els documents (Certificats de bona execució, fulls encàrrec, CFO) o només aportant 1 dels documents ja seria suficient
Publicada

02/de maig/2022

contestada

03/de maig/2022

La documentació per justificar la solvència tècnica que es requerirà en iniciar la Fase 3 als candidats finalistes, serà tant la relativa als especialistes com la corresponent a l’autor (professional en Arquitectura). Respecte als documents que caldrà aportar, serà suficient amb l’aportació d’un sol document a escollir entre el certificat final d’obra o el certificat de bona execució.
Un licitador demana un aclariment sobre un dels criteris de valoració de la Fase 3, ja que s'estableixen 5 punts del total de 100, per a la millor oferta d'honoraris, però enlloc ha trobat a la documentació que cal aportar, que es demani una oferta econòmica, així com el criteri d'anormalitat de l'oferta i la fórmula de càlcul.
Publicada

21/d’abr./2022

contestada

03/de maig/2022

ACLARIMENT DEL CRITERI DE VALORACIÓ de 5 punts, per a la millor oferta econòmica presentada: 1. S'esmena l'error detectat i s'adjunta a la licitació model d'oferta econòmica (Annex 6), que s'haurà d'incloure juntament amb la memòria del Projecte i la proposta tècnica d'edificació al SOBRE 3.1 de la FASE 3 (únicament pels 5 finalistes). Aquest document formarà part del contingut ANÒNIM del concurs, per tant, no pot constar cap referència o identificació del licitador. 2. La valoració de l'oferta econòmica es realitzarà de forma proporcional: La millora oferta obtindrà el màxim de 5 punts, la resta, proporcional. 3. Per calcular els preus anormals o desproporcionats, s'atendrà als criteris establerts a l'art. 85 del Reial Decret 1098/2001, sobre el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Uns interessats amb voluntat de presentar-se com a UTE, ens pregunten en relació a la formalització i presentació dels documents annexes (Annexos 2, 3 i 4), i si és necessària la signatura de tots els representants de les empreses que conformen la UTE, o és suficient amb la signatura del representant de la UTE.
Publicada

03/de maig/2022

contestada

06/de maig/2022

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i formalitzar un DEUC per separat. Per tant, la documentació general administrativa (Annex 2 i 4) presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser formalitzades i signades pels representants de totes les empreses que la formen. Tots els documents de referència s’hauran de penjar en el moment de presentació de les ofertes al Portal de contractació comprimits com un sol arxiu .ZIP, ja que la plataforma no admet la presentació de més d’un arxiu per cada modalitat d’annex, excepte en el cas del DEUC, que si serà possible presentar més d’un document. Pel que fa al compromís d’adscripció de mitjans (Annex 3) no caldrà formalitzar un document per cadascuna de les empreses integrants de la UTE, serà suficient amb el compromís signat per la persona designada com a representant de la UTE. A més, en aquest cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, s’haurà d’adjuntar un compromís de constitució en UTE. Amb tal finalitat, es facilita als interessats un model orientatiu de compromís de constitució en UTE que es publica al taulell d’avisos de la plataforma de contractació.
Uns interessats pregunten si, en el cas de compartir l’autoria d’un projecte, es requereix el compliment de la solvència per ambdós.
Publicada

13/de maig/2022

contestada

13/de maig/2022

En aquests casos valdria i s’accepta que almenys un dels arquitectes tingui la solvència requerida en els plecs. L’autoria de projectes compartits s’ha d’entendre en el ben entès que els autors s’agrupin en una UTE (art. 69 LCSP). En aquests casos de projectes compartits, es considera valida la firma del projecte per part dels arquitectes redactors, configurant-se no obstant a efectes de compliment, responsabilitat i garanties com a un sol projecte.
Un licitador ens pregunta respecte a la solvència técnica, concretament sobre si considerem com a obra nova, el canvi d'ús d'un edifici d'oficines o de serveis a edifici d'habitatges plurifamiliar.
Publicada

16/de maig/2022

contestada

17/de maig/2022

No. La solvència técnica de la present licitació s'ha d'acreditar amb una construcció íntegrament d'obra nova.