Carregant

Si us plau, esperi

DFJ/2022/ 533

Acord Marc "Serveis de Procurador/a dels Tribunals en els procediments judicials que s'interposin a la seu de Barcelona"
Import sense IVA
53.004,65 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
22/de set./2022 - 06/d’oct./2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 116.610,23 EUR
codi CPV
79112100-3 Serveis de representació de les parts interessades 

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Infraestructura i logística del servei
  • Qualificació i pràctica del personal adscrit
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Existència de plataforma en entorn web o similar per a consulta telemàtica on-line
  • Oferta econòmica: descompte sobre l’aranzel de drets de procuradors.

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 bis. Instruccions per omplir DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 3 DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANUNCI DE LICITACIO

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 1 QUADRE RESUM

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 2 DESGLÒS PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 4 OFERTA ECONÒMICA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 5 ADSCRIPCIÓ MITJANS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 6 DECLARACIÓ SUBCONTRACTACIÓ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 7 AVAL FPROV I FDEF

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 8 MODEL ENCÀRREC CONTRACTE BASAT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 9 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES CONTRACTE BASAT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX 10 CONTRACTE PROTECCIÓ DE DADES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera_AM Procurador

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic aprovació exp contractació AM

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic inici acord marc

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Dil.ligència correcció error material

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

DFJ/2022/ 533: Sobre A

10 d’octubre 2022 09:00

Pendent

DFJ/2022/ 533: Sobre B

10 d’octubre 2022 10:00

Pendent

DFJ/2022/ 533: Sobre C

10 d’octubre 2022 11:00

Pendent

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 21/09/2022 a les 14:54

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud