Carregant

Si us plau, esperi

PAT/2022/210

Mobilització de béns i actius patrimonials per al seu lloguer
Arrendament per a ús diferent al d'habitatge d'actius immobiliaris de caràcter patrimonial de titularitat municipal
Import sense IVA
15.046.655,04 EUR
Estat Desert
Periode de sol·licituds
09/de maig/2023 - 06/de juny/2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Ple
Tipus de contracte Patrimonial
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 15.046.655,04 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Capacitat de contractar
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Criteri 1. Activitat productiva
  • Criteri 2. Especialització de l'activitat productiva
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Millora a l'alça preu de sortida i millora a la baixa de la durada de l'arrendament

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
1 III1/6.P037 - Carrer de Can Diviu, 36-66 - Part sud-oest de la finca. Superfície: 25.128 m² Licitació de varis contractes d?arrendament per a ús diferent al d?habitatge d?actius immobiliaris de caràcter patrimonial de titularitat municipal. 12.071.073,60 Desert
2 III1/7.087 - Carrer Ca n'Alzina 63-71, carrer Mas Baiona 10-20. Superfície: 4.810 m² Licitació de varis contractes d?arrendament per a ús diferent al d?habitatge d?actius immobiliaris de caràcter patrimonial de titularitat municipal. 2.975.581,44 Desert

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Acord Ple aprovació expedient contractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe d'oportunitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acta constitució Mesa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3. Model aval bancari

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4. Declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5. DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 bis. Instruccions per a omplir el DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6. Model proposta econòmica

Descarregar

Plec tècnic

Informe tècnic criteris

Descarregar

Plec administratiu

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model contracte d'arrendament

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1. Plànol finca LOT 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2. Plànol finca LOT 2

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 08/05/2023 a les 11:00

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud