Carregant

Si us plau, esperi

PAT/2022/210

Mobilització de béns i actius patrimonials per al seu lloguer
Arrendament per a ús diferent al d'habitatge d'actius immobiliaris de caràcter patrimonial de titularitat municipal
Import sense IVA
15.046.655,04 EUR
Estat Publicat
Periode de sol·licituds
09/de maig/2023 - 06/de juny/2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Ple
Tipus de contracte Patrimonial
Tipus de procediment
Obert
SARA No
Valor estimat 15.046.655,04 EUR
Nº lots 2

Forma de presentacióLa presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

És important que llegiu detingudament les restriccions establertes a la presentació d'ofertes.
Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Tamany màxim per document: 100 MB (En cas de requerir-se la signatura la mida màxima es rebaixa a 20 MB)

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rar, rtf, sxw, abw, pdf, pdf/a, jpg, jpeg, bmp, tiff, tif, txt, odt, ods, odp, odi, dwg, dxf, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Capacitat de contractar
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Criteri 1. Activitat productiva
  • Criteri 2. Especialització de l'activitat productiva
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Millora a l'alça preu de sortida i millora a la baixa de la durada de l'arrendament

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Licitació de varis contractes d?arrendament per a ús diferent al d?habitatge d?actius immobiliaris de caràcter patrimonial de titularitat municipal. 12.071.073,60 Publicat
2 Licitació de varis contractes d?arrendament per a ús diferent al d?habitatge d?actius immobiliaris de caràcter patrimonial de titularitat municipal. 2.975.581,44 Publicat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Acord Ple aprovació expedient contractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe d'oportunitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3. Model aval bancari

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4. Declaració responsable

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5. DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 bis. Instruccions per a omplir el DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6. Model proposta econòmica

Descarregar

Plec tècnic

Informe tècnic criteris

Descarregar

Plec administratiu

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model contracte d'arrendament

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1. Plànol finca LOT 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2. Plànol finca LOT 2

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 08/05/2023 a les 11:00

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud