Carregant

Si us plau, esperi

LSEO/2023/04

Contractació dels serveis de redacció del projecte executiu i la direcció d obres per la construcció d un edifici de 100 habitatges amb protecció oficial, locals i aparcament (complex de gent gran de La Roureda) al carrer Costabona - Àger, de Sabadell.
Contractació conjunta dels serveis de redacció del projecte executiu i la direcció d obres per la construcció d un edifici de 100 habitatges amb protecció oficial, locals i aparcament (complex de gent gran de La Roureda) al Carrer Costabona - Àger, al municipi de Sabadell.
Import sense IVA
408.604,66 EUR
Estat Adjudicat
Periode de sol·licituds
03/de maig/2023 12:00 - 05/de juny/2023 14:00
Òrgan de contractació
Habitatges Municipals de Sabadell, SA
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 408.604,66 EUR
codi CPV
71240000-2 Serveis d'arquitectura, enginyeria i planificació 

71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Acreditació solvència técnica de l'equip multidisciplinar.
  • Compromís nominal dels integrants de l’equip, adscripció mitjans - Annex 3.
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs - Annex 2
  • Declaració responsable d’assegurança de Responsabilitat Civil. - Annex 4
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació - Annex 1
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • PORTAFOLI
  • PROJECTE EXECUTIU JA TREBALLAT
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Preu - Oferta econòmica (Annex 5)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Aprovació

Descarregar

Anunci publicat

Anunci de licitació

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex documentació tècnica - Projecte Bàsic

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documentació Annexa PCAP

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 03/05/2023 a les 09:00

  Veure Anunci
 • Anunci de licitació

  Publicat el 03/05/2023 a les 12:00

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Buenas tardes ¿Los proyectos del portafolio y proyecto ejecutivo pueden ser proyectos que están en proceso, aún no terminados? Muchas gracias.
Publicada

04/de maig/2023

contestada

08/de maig/2023

No, els projectes presentats han de ser projectes acabats (tant els presentats al portafoli, com el projecte executiu).
Un licitador pregunta, el Projecte d'Execució i els projectes del portfoli, han de ser d'habitatge? Ja que no especifica, tot i que un dels criteris d'avaluació del portfoli nomena la tipologia d'habitatge.
Publicada

04/de maig/2023

contestada

08/de maig/2023

El projecte executiu no cal que sigui necessàriament un projecte d'habitatges. En el portfoli, sí que és recomanable que hi hagi projectes d'aquesta tipologia, per poder avaluar correctament l'experiència professional i les virtuts de l'arquitecte en aquest àmbit, d'acord amb els criteris disposats als plecs.
Un interessat pregunta, el Projecte d'Execució pot ser un dels projectes explicats en el portfoli? Imaginem que si i que no suposaria cap minva, ja que s'avaluen trets diferents. És així?
Publicada

04/de maig/2023

contestada

08/de maig/2023

Sí, el projecte executiu presentat pot ser un dels projectes explicats al portfoli.
Un licitador ens informa de problemes per descarregar l'annex de documentació tècnica - Projecte Bàsic, des d'aquest portal (Portal de contractació del grup de l'Ajuntament de Sabadell).
Publicada

09/de maig/2023

contestada

09/de maig/2023

Per accedir a la documentació indicada, adjuntem enllaç a la plataforma de contractació de la generalitat, on podeu trobar tota la documentació relativa a la licitació: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/200045255
Bon dia, Voldriem saber si podem presentar un Projecte Executiu que hagem fet amb UTE.
Publicada

18/de maig/2023

contestada

18/de maig/2023

Sí, és possible. Sempre que s'acrediti la participació en la redacció del projecte.
Bona tarda, el projecte que s'ha d'incloure en l'apartat 1) Valoració d'un projecte executiu (40 punts) cal que sigui d'habitatges? gràcies
Publicada

18/de maig/2023

contestada

18/de maig/2023

El projecte executiu no cal que sigui necessàriament un projecte d'habitatges.
Els projectes que presentem al portfoli han de ser dels últims 10 anys? Podem ser els redactors d'un modificat d'executiu dels projectes que estan al porfoli?
Publicada

25/de maig/2023

contestada

25/de maig/2023

D'acord amb l'establert a la clàusula 31 apartat 2), els projectes a incloure al portafoli han de ser projectes elaborats al llarg de la seva experiència professional (per tant, no es limita als últims 10 anys). En relació amb la segona pregunta, el projecte executiu que es valora a la clàusula 31 apartat a), pot ser un projecte executiu o modificat, d'un projecte que es presenti també dins del portafoli.
Un licitador pregunta: En la clàusula 32.5 diu: 5) Excepcionalment, i atès l'objecte del contracte i circumstàncies del mercat, l'òrgan de contractació podrà motivadament reduir en un terç en el corresponent plec de clàusules administratives particulars els percentatges establerts en els apartats anteriors. A que quins percentatges es refereix? A els límits de baixa anormalment baixa? Que es redueixi un terç significa que pot passar de ser un 10% a ser un 6.66% (el límit per a una baixa ser considerada anormal)? Quan sabrem si es pren aquest canvi de criteri? Per altra banda, es possible adjuntar al portfoli un codi QR amb material video d'algun dels projectes?
Publicada

30/de maig/2023

contestada

30/de maig/2023

Aquesta clàusula és una transcripció literal del que expressa l’article 85 del RD 1098/2001 sobre el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Atès que és un apartat de l’article que va dirigit a l’òrgan de contractació a l’hora d’elaborar els plecs, aquest apartat cinquè NO ES TINDRÀ EN CONSIDERACIÓ en el cas que s’hagi de valorar ofertes desproporcionades. En relació amb si és possible aportar al portfoli un codi QR amb material vídeo d'algun dels projectes, sí és possible.
Veig que el termini per a la presentació de propostes és el 05/06/2023 que és festiu, podeu confirmar que el termini és en aquesta data ?
Publicada

31/de maig/2023

contestada

31/de maig/2023

Sí, el termini de presentació de propostes finalitza el dia 05/06/2023 a les 14:00 h, ja que a Sabadell no és festiu.
Bon dia, entenem que la documentació a aportar de l equip tècnic pluridisciplinari és la següent (agrairiem confirmació): -CV -CFO -Certificats de bona execució També consultar si la documentació a presentar del Titular del contracte és: Certificat de col·legiació Certificats de bona execució Gràcies.
Publicada

31/de maig/2023

contestada

01/de juny/2023

Sí. D'acord amb l'establert a la Clàusula 26 - SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA, la documentació que cal aportar al SOBRE A, és la següent: - Per acreditar la solvència tècnica del titular del contracte, s’haurà d’acreditar la titulació en arquitectura (aportant el certificat de col·legiació) i l’execució dels dos treballs amb certificats de bona execució de l’agent contractant. - Per acreditar la solvència tècnica de la resta de membres de l’equip pluridisciplinari, s’haurà d'aportar Curriculum Vitae (màxim 2 DIN A4) i acreditació de l’execució d'un mínim de dos treballs amb els corresponents certificats de bona execució de l’agent contractant i CFO de cada treball. Els treballs quina execució s'acrediti, en tot cas, hauran de complir amb les característiques disposades a la clàusula 26.
Al sobre 2 només pot contenir només els 6 DinA3 o a banda hi pot haver un altre document amb plànols i recull d'imatges dels 3 projectes que haguem seleccionat?
Publicada

31/de maig/2023

contestada

01/de juny/2023

El SOBRE 2 (sobre B), d'acord amb l'establert a la clàusula 28 PCAP, ha de contenir: 1) Projecte executiu (sense limitació de pàgines). 2) Portfoli (Amb la limitació de 2 DIN A3, a una cara, per cada projecte). 3 projectes = Màxim 6 DIN A3.