Carregant

Si us plau, esperi

OBM/2023/102

392/2023 Consolidació estructural, estanqueïtat i conservació del Centre avançat de formació per a la transició digital CTTD a Sabadell, Fase 1. Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR), i el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).
L'objecte d'aquesta contractació és dur a terme les actuacions incloses en el projecte de referència. L'objecte del projecte és la consolidació estructural i estanqueïtat del nivell superior de la Nau E del conjunt de Sallares Deu i la urbanització de la zona d'accés a aquesta nau. La localització de l'actuació correspon al carrer de Cellers, núm. 69 i de Jacint Verdaguer, núm. 51 de Sabadell. Les actuacions a dur a terme suposen la rehabilitació integral de l'edifici pel que fa a: 1_Millora de l'envolvent tèrmic de l'edifici: Es procedirà a treballs previs i enderrocs necessaris per a la rehabilitació. Les façanes del conjunt es repararan i consolidaran, restituint els volums perduts i maons meteoritzats. La consolidació estructural es basarà en el desmuntatge dels trams de façana afectats mitjançant l'extracció de maons, el cosit d'esquerdes mitjançant grapes d'acer inoxidable, i la reposició amb morter de calç dels maons manuals d'iguals característiques als existents. Les cobertes de les naus a dues aigües estan formades per una coberta lleugera amb acabat de teula àrab. Aquesta estarà formada per l'acabat de teula àrab de recuperació muntada sobre doble rastellat de fusta. Entremig del rastellat s'hi col·locarà una làmina impermeable transpirable amb capa exterior de fibra de polipropilè i interior amb film de polipropilè microperforat reforçat amb malla de polietilè. El conjunt es muntarà sobre panells sandvitx de fusta. Es proposa la substitució de la totalitat de les fusteries per unes noves d'alumini amb trencament de pont tèrmic. 2_ Millora de la sostenibilitat: Millora del sistema de sanejament de l'edifici. 3_Millora de l'accessibilitat: Actuacions destinades a una accessibilitat universal a l'edifici. 4_Conservació de l'edifici Rehabilitació i reforç estructural
Import sense IVA
727.888,32 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
29/de nov./2023 - 18/de des./2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 727.888,32 EUR
codi CPV
45210000-2 Treballs de construcció d'immobles 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 1. Baixa econòmica ANNEX 4
  • 2. Ampliació de termini de garantia
  • 3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en presencial
  • Declaració responsable ANNEX 3

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost editable TCQ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 - Model de declaració responsable de compliment de requisits previs

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 - Model d'oferta econòmica general

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 - Model de compromís adscripció mitjans materials i personals

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 - Model de declaració de la part del contracte a subcontractar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 - Model d'aval de garantia definitiva

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8A

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8C

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8D

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IT inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IJ inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Acord JGL inici licitació

Descarregar

Plec tècnic

DOC I - MEMORIA I ANNEXES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DOC II - DOC GRAFICA 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DOC II - DOC GRAFICA 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DOC II - DOC GRAFICA 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DOC II - DOC GRAFICA 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DOC III - PLEC DE CONDICIONS, DOC IV - ESTAT D'AMIDAMENTS i DOC V - PRESSUPOST

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DOC VI - DOCS COMPL 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DOC VI - DOCS COMPL 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DOC VI - DOCS COMPL 3

Descarregar

Plec administratiu

Informe tècnic d'inici de licitació Consolidació Estructural, Estanqueïtat i Conservació del Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital Fase 1

Descarregar

Plec administratiu

Informe tècnic d'inici de licitació Consolidació Estructural, Estanqueïtat i Conservació del Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital Fase 1

Descarregar

Plec administratiu

Informe tècnic d'inici de licitació Consolidació Estructural, Estanqueïtat i Conservació del Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital Fase 1

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • ??anuncio.tipo.Categoria [id = 102, nombre = Anuncio de licitación, descripcion = ]_ca??

  Publicat el 28/11/2023 a les 11:20

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud