Carregant

Si us plau, esperi

OBM/2024/2

11/2024 Rehabilitació i adequació de les terrasses de la Casa Manau a Sabadell.
L'objecte del present contracte és l'execució dels treballs de reparació dels elements degradats de l'envolupant i els forjats de l'edifici, detectats en intervencions prèvies realitzades pels serveis municipals. Concretament: -Estintolament provisional de les parets de càrrega de planta baixa afectades per la substitució de les biguetes metàl·liques malmeses. -Enderroc del tram de forjat de la terrassa de planta primera afectat per l'oxidació de les bigues de ferro d'ala estreta, i substitució per un forjat amb bigues d'acer HEA i entrebigat amb forjat col·laborant, per recuperar les prestacions estructurals de la terrassa. Damunt d'aquest nou tram de forjat s'incorporà làmina impermeable i acabat de rajola ceràmica anàloga a l'existent. -Col·locació de fals sostre i aïllament de llana mineral a la zona afectada, en planta baixa. -Actuacions de substitució i millora de les canals i baixants de la façana posterior i de reparació de les persianes enrotllables dels finestrals i de la porta de la galeria en planta baixa. -Redistribució de l'espai de planta baixa, amb envans de cartró-guix amb llana mineral a l'interior i portes i envidraments amb emmarcaments de fusta, que permetin continuar percebent les característiques del conjunt de l'espai interior, i que siguin fàcilment desmuntables sense malmetre els acabats originals.
Import sense IVA
67.547,47 EUR
Estat Avaluació
Periode de sol·licituds
20/de febr./2024 - 04/de març/2024 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Tinent/a d'alcalde/ssa
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
SARA No
Valor estimat 67.547,47 EUR
codi CPV
45210000-2 Treballs de construcció d'immobles 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Ampliació del termini de garantia
  • Baixa econòmica
  • Declaració responsable a què fa referència el plec de clàusules administratives particulars

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Annex 2 - Model de desglossament del pressupost base de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 - Model de declaració responsable a qué fa referència el plec de clàusules administratives particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 - Oferta econòmica general

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 - Compromís adscripció mitjans materials i personals

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 - Model de la declaració de la part del contracte a subcontractar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 - Quadre resum

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IT Inici licitació Rehabilitació i adequació de les terrasses de la Casa Manau

Descarregar

Documents addicionals a publicar

IJ Inici licitació Rehabilitació i adequació de les terrasses de la Casa Manau

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost TCQ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret inici licitació Rehabilitació i adequació de les terrasses de la Casa Manau

Descarregar

Plec tècnic

Projecte de Rehabilitació i adequació de les terrasses de la Casa Manau

Descarregar

Plec administratiu

PCAP + Annexos 2 a 6

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 19/02/2024 a les 08:05

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud