Carregant

Si us plau, esperi

OBM/2023/80

283/2023 Rehabilitació energètica de l'auditori de la Sala Miguel Hernández, La Sala. Aquest contracte es finança amb el Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea de conformitat amb el Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència (PRTR), i el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)
L'objecte del projecte és la climatització de l'auditori de la Sala Miguel Hernández, la millora de l'aïllament tèrmic de l'envolvent de l'auditori, amb retirada de l'acabat actual de fibrociment, i el reforç da la coberta plana de l'annex de serveis per a suport de les unitats exteriors de climatització. El punt de partida del projecte és dotar la sala auditori d'una instal·lació de climatització (fred i calor) que resolgui els problemes existents de confort i salubritat. Així mateix, resulta condició necessària per a dur a terme la nova instal·lació la realització d'uns treballs previs de consolidació estructural de l'estructura de la coberta i de millora de les prestacions tèrmiques de la envolvent de l'auditori. La climatització es farà mitjançant un sistema rooftop aire-aire , situat a la coberta amb recuperador de calor, i aportació d'aire exterior per fer la ventilació. El control es farà amb sonda de CO2, i sonda de temperatura i humitat. L'aire es distribuirà per xarxa de conductes de fibra per el fals sostre, i amb difusors rotacionals. S'adaptarà la instal·lació elèctrica existent, per alimentar el nou sistema de climatització. Complementàriament a la millora de la instal·lació tèrmica de l'auditori es millorarà l'envolvent, substituint la coberta existent de plaques de fibrociment amb amiant per una coberta amb panell sandvitx, i augmentant l'aïllament tèrmic dels paraments de façana mitjançant un extradossat per l'interior de l'edifici. També es retirarà la coberta de fibrociment sobre la zona de serveis, on es construirà una nova coberta plana millorant-ne l'aïllament i resistència. S'aprofitarà l'actuació per retirar la caldera de gas actual i eliminar així els combustibles fòssils de l'edifici. Per últim, es preveu instal·lar un sistema de plaques fotovoltaiques per al consum tant de la climatització com de l'electricitat i il·luminació de l'auditori.
Import sense IVA
421.862,83 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
16/de set./2023 - 05/d’oct./2023 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Tipus de contracte Obres
Tipus de procediment
Obert simplificat
SARA No
Valor estimat 421.862,83 EUR
codi CPV
45212300-9 Treballs de construcció d'edificis culturals i relacionats amb l'art 

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 1. Baixa econòmica ANNEX 4.
  • 2. Ampliació del termini de garantia ANNEX 4
  • 3. Personal propi fixe de l’empresa licitadora adscrit a l’execució de les obres i en presencial A-4
  • Declaració responsable ANNEX 3

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Decret inici licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Pressupost TCQ

Descarregar

Plec administratiu

PCAP i Annexos 2 a 8

Descarregar

Plec tècnic

Projecte Rehabilitacio energetica Auditori La Sala

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe tècnic inici de licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic inici de licitació

Descarregar

Acta dadjudicació

Acta constitució mesa obertura sobre únic

Publicat el 19/de des./2023 Descarregar
Acta dadjudicació

Acta extraordinaria de valoració de la oferta presumptament anormal i proposta d'adjudicació

Publicat el 19/de des./2023 Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 15/09/2023 a les 08:05

  Veure Anunci
 • Anunci d'adjudicació

  Publicat el 19/12/2023 a les 12:40

  Veure Anunci
 • Anunci de formalització

  Publicat el 10/01/2024 a les 15:05

  Veure Anunci
 • Anunci previ

  Publicat el 15/02/2024 a les 12:58

 • Anunci previ

  Publicat el 15/02/2024 a les 15:08

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud