Carregant

Si us plau, esperi

LSEO/2022/07

LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES I EDIFICIS GESTIONATS PER HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL S.A.
Import sense IVA
75.423,50 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
19/d’ag./2022 09:00 - 23/de set./2022 14:00
Òrgan de contractació
Habitatges Municipals de Sabadell, SA
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 316.778,72 EUR
Nº lots 4

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Acreditació solvència - Segons la clàusula 27 PCAP
  • Declaració responsable assegurança de RC - Annex 3.
  • Declaració responsable genèrica de compliment de requisits previs - Annex 2
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació - Annex 1
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • MEMÒRIA TÈCNICA DESCRIPTIVA DELS SERVEIS DE NETEJA
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Oferta altres criteris valorables automàticament - Annex 5
  • Lot 1: LOT 1 - Serveis de neteja equipaments on es desenvolupa activitat empresarial (Oficines, Despatxos, Arxius...)
   • OFERTA ECONÒMICA - Annex 6
  • Lot 2: LOT 2 - Serveis neteja d?Edificis (escales i aparcaments)
   • OFERTA ECONÒMICA - Annex 7
  • Lot 3: LOT 3- Serveis neteja d'element comuns d'edificis d'habitatges
   • OFERTA ECONÒMICA - Annex 8
  • Lot 4: LOT 4 - Serveis de neteja aparcaments
   • OFERTA ECONÒMICA - Annex 9

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 18.081,20 Formalitzat
90919200-4 Serveis de neteja d'oficines 

2 24.487,69 Formalitzat
90911200-8 Serveis de neteja d'edificis 

3 29.935,62 Formalitzat
90911200-8 Serveis de neteja d'edificis 

4 2.918,99 Formalitzat
90914000-7 Serveis de neteja d'aparcaments 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar - Aprovació Plecs

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar - PPT

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar - Annexes PCAP

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 09/08/2022 a les 00:00

 • Anunci de licitació

  Publicat el 19/08/2022 a les 09:00

  Veure Anunci
Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Un licitador pregunta sobre la presentació d'ofertes a Pixelware. Concretament, ens consulta com s'ha de penjar la memòria tècnica, en cas de presentar-se a tots els lots, quan s'ha elaborat una memòria en un mateix document per tots els lots, ja que Pixelware sol·licita per a cada lot una memòria.
Publicada

14/de set./2022

contestada

14/de set./2022

La memòria única dels serveis a prestar (que inclou la descripció de tots els lots als quals us presenteu en un mateix document), s'ha de penjar el mateix document, cada cop que PIXELWARE us demani la memòria per a cadascun dels lots.
Un licitador pregunta sobre la presentació d'ofertes a Pixelware. Concretament ens consulta sobre la presentació de l'Annex 5 i les acreditacions necessàries.
Publicada

14/de set./2022

contestada

14/de set./2022

Atès que cada lot de la present licitació suposa un contracte independent, l'Annex 5 es considera individualitzat per a cada lot / contracte, ja que s'han d'establir els mitjans concrets que s'utilitzaran per aquell lot. En cas que els mitjans adscrits siguin iguals a tots els lots, es pot presentar el mateix document d'Annex 5. Les acreditacions es poden penjar indistintament en un mateix arxiu pdf, com a documents diferents, o en un arxiu .ZIP conjunt.
Un licitador ens consulta sobre la complementació del DEUC. Concretament, ens pregunten si els hi correspon omplir tot el formulari o no.
Publicada

14/de set./2022

contestada

14/de set./2022

Al formulari d'Annex 1, corresponent al DEUC, cal identificar l'expedient de licitació a l'encapçalament (Part I), podent optar per identificar-ho entre: - La referència de l'expedient: LSEO/2022/07 (LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES I EDIFICIS GESTIONATS PER HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL S.A.) - El número de publicació en el DOUE: 2022/S 152-434899 La resta d'informació del formulari, cal emplenar-la seguint les indicacions que el mateix formulari detalla. Si l'empresa es troba inscrita al RELI o al ROLECE (Registre Electrònic d'Empreses Licitadores) amb les seves dades actualitzades, tota la informació que consti en aquell registre no caldrà complimentar-la en el DEUC.
Un interessat pregunta: En relació a la licitació de neteja, Exp. LSE0/2022/07 excepte al LOT 1, la resta de lots no s´informa de les hores actuals de servei. Solament ens dona un llistat de subrogació, es suficient el numero d’hores de subrogació per realitzar el Servei? Podrien facilitar les hores de Servei actuals i les previstes per a tots el lots.
Publicada

20/de set./2022

contestada

20/de set./2022

En principi, el número d’hores actuals de serveis no són suficients per cobrir l’expedient, la qual cosa s’ha tingut en compte a l’hora de confeccionar el VEC. Val a dir que es va preveure en els plecs uns dies de visita concertada dels diferents lots per què les empreses interessades poguessin verificar l’abast de la prestació del servei a realitzar i fer les seves previsions.
Un interessat fa les següents preguntes respecte al lot 2 de la present licitació: l'empresa que actualment presta el servei és un Centre Especial de Treball? El personal a subrogar té bonificació de la Seguretat Social? O pel contrari hi ha càrrec de la SS?
Publicada

20/de set./2022

contestada

20/de set./2022

L'empresa que actualment presta els serveis corresponents al Lot 2 no és un centre especial de treball. En relació amb les dades del personal a subrogar del Lot 2, d'acord amb la informació facilitada per l'empresa contractista, no hi han bonificacions de Seguretat social.