Carregant

Si us plau, esperi

EDU/2022/589

contracte de serveis per gestionar les escoles bressol i centres d'educació infantil i familiar municipals de Sabadell
Import sense IVA
8.818.511,18 EUR
Estat Formalitzat
Periode de sol·licituds
21/de set./2022 09:00 - 17/d’oct./2022 23:59
Òrgan de contractació Ajuntament de Sabadell
Òrgan de contractació
Ple
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 22.707.666,30 EUR
Nº lots 4

Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Projecte de gestió equipament segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP
  • Projecte que inclogui els aspectes organitzatius del servei segons detall clàusula AA , annex 1 PCAP
  • Projecte que inclogui els aspectes pedagògics del servei segons detall clàusula AA annex 1 del PCAP
  • Projecte que inclogui Pla de vinculació amb les famílies segons detall clàusula AA, annex 1 PCAP
  • Projecte seguiment servei i coordinació i comunicació Ajuntament, segons cl. AA, annex 1 del PCAP
  • Projecte serveis atenció petita infància i acompanyament famílies, detall clàusula AA, annex 1 PCAP
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • increment alumnes de CFGS educació infantil FP dual als centres, segons detall cl. AA, annex 1 PCAP
  • Millora econòmica sobre el cost total del servei segons detall clàusula AA, annex 1 del PCAP

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

1 contrato de servicios para gestionar las escuelas infantiles Joan Montllor y Calvet d'EStrella y el Centro de educación infantil y familiar Joaquim Blume 1.970.259,85 Formalitzat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

2 contrato de servicios para gestionar la escuela infantil municipal La Románica y los centros de educación infantil y familiar Espronceda y Vapor Buxeda Nou 2.388.939,78 Formalitzat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

3 contrato de servicios para gestionar los centros de educación infantil y familiar Andreu Castells, Arraona y Can Puiggener 2.407.814,46 Formalitzat
80110000-8 Serveis d'ensenyament preescolar 

4 contrato de servicios para gestionar los centros de educación infantil y familiar Can Llong y Creu Alta 2.051.497,09 Formalitzat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

document
Documents addicionals a publicar

Anunci licitació signat

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 1 quadre resum PCAP

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 2 pressupost licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 3 DEUC

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 4 oferta

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 adscripció mitjans

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 6 subcontractació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 model garantia

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 8 relació personal

Descarregar

Documents addicionals a publicar

annex 9 protecció dades

Descarregar

Documents addicionals a publicar

acord de Ple d'inici d'expedient

Descarregar

Documents addicionals a publicar

acord adjudicació

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Anuncis de licitació publicats

 • Anunci de licitació

  Publicat el 26/09/2022 a les 14:56

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Després de fer l estudi econòmic dels lots 1 i 3 seguint les indicacions de la clàusula 8a del plec de clàusules tècniques, voldríem conèixer els motius de: - la diferència en la partida de personal entre els CEIFs Joaquim Blume (lot 1), Arraona i Can Puiggener (lot 3), tenint els 3 centres la mateixa oferta d aules. Comparativa del pressupost per al curs 2023/2024: CEIF JOAQUIM BLUME: 413.402,18€ CEIF ARRAONA: 382.304,10€ (31.098,08€ menys respecte CEIF Joaquim Blume) CEIF CAN PUIGGNER: 361.846,47€ (51.555,71€ menys respecte CEIF Joaquim Blume i 20.457,63€ respecte CEIF Arraona) Si comparem els 2 centres del lot 3 amb centres amb la mateixa oferta dels lots 2 i 4, es dona la mateixa situació. - la diferència en la partida de personal de menjador entre els CEIFs Joaquim Blume (lot 1), Arraona i Can Puiggener (lot 3), tenint els 3 centres un número similar de previsió de comensals (72, 71 i 70 respectivament). CEIF JOAQUIM BLUME: 36.075,65€ CEIF ARRAONA: 37631,78€ CEIF CAN PUIGGNER: 27.518,00€ (8.557,65€ menys respecte CEIF Joaquim Blume i 10.113,78€ respecte CEIF Arraona) Si comparem amb el centre del lot 4 que té mateix número de comensals, la diferència és molt superior (CEIF Can Llong 59.195,95€). Gràcies
Publicada

07/d’oct./2022

contestada

11/d’oct./2022

1.- La xifra corresponent a la despesa de personal de cada centre ha estat elaborada a partir de les dades contingudes al llistat de personal facilitat per l’empresa que presta actualment el servei corresponent al lots 1 i 3, és a dir, vosaltres mateixos. El llistat del personal facilitat per vosaltres ha estat incorporat com annex al PCAP i d’aquest s’ha de subrogar el personal que legalment correspongui en les mateixes condicions actuals, per aquest motiu tot i que el nombre d’aules d’un centre o un altre sigui el mateix, la despesa de personal no necessàriament ha de coincidir donat que hi ha conceptes salarials com antiguitat, complements.. que poden no ser els mateixos en tots els treballadors/es, com bé sabeu. 2.- Respecte al personal de menjador, els càlculs realitzats per determinar el valor de les partides atribuïdes a aquest centre de cost dintre del pressupost de licitació ha estat molt complexe, davant la incertesa que suposa aquest curs escolar la gratuïtat de l’I2 i les conseqüències que pot tenir respecte al nombre de comensals als diferents centres. Per això es va partir de les mitjanes de comensals a cada centre el curs passat i a partir d’aquestes s’ha fet una previsió de comensals per aquest curs, incrementant de forma lineal la partida corresponent a personal i a matèria primera. Encara estem molt a principi de curs i no comptem amb les dades afiançades i estables del nombre de comensals a cada centre per veure si les previsions de pressupost han estat o no encertades. No obstant, està previst al contracte la possibilitat de modificacions del mateix per diferents motius i un d’ells és l’increment o disminució del nombre de comensals. Per tant, aquesta és l’eina de la que disposem per poder ajustar els càlculs de les previsions pressupostàries a la realitat de la prestació del servei per tal de garantir que el pressupost d’execució del contracte s’ajusti al necessari per prestar el servei.