Carregant

Si us plau, esperi

Calendari i hora oficial

Tal com publica l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Reial Instituo i Observatori de la Armada, de conformitat amb el que preveu sobre l'hora legal en el Reial Decret 1308/1992, de 23 de obtubre, perquè lse declara al Laboratori del Reial Instituto i Observatori de l'Armada, com a laboratori dipositari del patró nacional de temps i laboratori associat al Centre Espanyol de Meteorologia, quan sigui possible, amb l'hora oficial a nivell euorpeo.

Accedir a la data i hora oficial del Reial Institut i Observatori de l'Armada.

La Llei 39/2015 de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix en el seu article 31.2 que "el registre electrònic de cada Administració o Òrgan es regirà a efectes de còmput dels terminis, per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figurar de manera accessible i visible.

Calendari oficial

La Llei 39/2015 de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el article 31.3 estableix que la seu electrònica de l'registre de cada Administraciò Pública o Organisme, ha de determinar, atenent a l'àmbit territorial en què exerceix les seves competències el titular d'aquella i a el calendari previst a l'article 30.7, els dies que es consideraran inhàbils a els efectes que preveu aquest article.

En compliment d'aquest article es posa a disposició el calendari de dies inhàbils de l'Administració Pública.