Carregant

Si us plau, esperi

Requisits administratius

A continuació s'enumeren els requisits generals de capacitat d'obrar que ha de complir el licitador per a poder participar en una Tramitació.

 1. D'acord amb l'article 54 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), només podran contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en una prohibició de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos en què així ho exigeixi aquesta Llei, estiguin degudament classificades. Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

 2. Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins els fins, objecte o àmbit d'activitat que, a tenor dels seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.

 3. Poden contractar amb el sector públic les unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que sigui necessària la formalització de les mateixes en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor.

 4. Amb caràcter general els licitadors hauran d'acompanyar la següent documentació:

  • Aquells que acreditin la personalitat jurídica de l'empresari i, si escau, la seva representació.

  • Aquells que acreditin la clasificació de l'empresa, si escau, o justifiquin els requisits de la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

  • Una declaració responsable de no haver incorregut en prohibicions de contractar, que ha d´incloure la manifestació que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa d'aquest requisit s'hagi de presentar, abans de l'adjudicació, per l'empresari a favor del qual s'hagi d'efectuar aquesta.

  • Una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions.

  • Per a les empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s'hagi d'executar a Espanya, la declaració de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.

  La inscripció registral eximirà de presentar a aquells que concurreixin a les licitacions convocades pels òrgans anteriorment esmentats, qualsevol document que s'hagi confiat al Registre.
  El mateix règim serà aplicat a les empreses inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat, en els termes previstos en l'article 83 TRLCSP.

 5. Tindran capacitat per a contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea que, d'acord amb la legislació de l'Estat en què estiguin establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació de què es tracti. Les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva missió diplomàtica permanent espanyola, que s'acompanyarà a la documentació que es presenti, que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet al seu torn la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració i amb els ens, organismes o entitats del sector públic a què es refereix la Llei de Contractes, en forma substancialment anàloga. Per celebrar contractes d'obres serà necessari, a més, que aquestes empreses tinguin oberta sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en el Registre Mercantil.

 6. Disposar dun certificat digital que el seu ús estigui autoritzat per a lefecte de seu electrònica. Aquest certificat es farà servir per identificar loferta presentada, signar les dades introduïdes en loferta i accedir com a licitador a la Plataforma de Licitació Electrònica.

 7. Si el licitador presenta la seva oferta com a empresa, el representant del licitador haurà daccedir a la Plataforma de Licitació Electrònica amb un certificat electrònic jurídic, emès al seu nom per lempresa a la qual representa.

 8. Si el licitador presenta la seva oferta com a treballador autònom, podrà accedir a la Plataforma de Licitació Electrònica amb el seu certificat electrònic.