Carregant

Si us plau, esperi

Preguntes freqüents

l' Ajuntament de Sabadell, de conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional Quarta de la LFCP i de la Disposició Addicional Desè Sisena de la TRLCSP, i en compliment del principi de transparència en la contractació i deficàcia i eficiència de lactuació administrativa, ha de fomentar i preferirà la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments contemplats en el citat text legal, a aquests efectes, es procedirà a tramitar els expedients per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en tots els tràmits propis dels expedients de contractació, fins a la seva formalització, inclosa la fase de presentació dofertes i la seva valoració, les comunicacions, requeriments i notificacions.

És per això, que l' Ajuntament de Sabadell, dacord amb la normativa indicada en el paràgraf anterior, així com en lOrdre EHA / 1307/2005, de 29 dabril, per la qual es regula lutilització de mitjans electrònics en els procediments de contractació, els licitadors que concorrin a una seu electrònica quan així estigui previst en el plec administratiu, podran presentar les seves sol·licituds de participació i proposicions, laportació de documents i les comunicacions i notificacions entre licitador i òrgan de contractació bé a través de la Plataforma de contractació pública electrònica que {0}{1}{2} posa a la seva disposició, o bé en format paper.

En aquesta Plataforma de Licitació Electrònica tenen a la seva plena disposició tota la documentació relativa a la tramitació en curs, així com un canal de comunicació directa amb lòrgan de contractació pública {0}{1}{2}, on respondre peticions daclariment, presentar les ofertes i rebre les notificacions, així com lexercici de qualsevol altre dret que la normativa aplicable al procés de contractació en curs li confereixi com licitant.

La plataforma de contractació pública de compleix íntegrament amb tots els requisits legals i tècnics disposats en el TRLCSP i altra normativa de desenvolupament, garantint en tot moment que:

 1. No són discriminatoris, trobant-se a disposició del públic de forma compatible amb les tecnologies de la informació i comunicació d'ús general.
 2. Tota la informació i les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica de les ofertes i sol·licituds de participació es troben a disposició de totes les parts interessades, sent d'ús general i àmplia implantació.
 3. Els sistemes de comunicacions per a l'intercanvi i emmagatzematge d'informació garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de les dades transmeses i que només els òrgans competents, en la data assenyalada per a això, puguin tenir accés als mateixos, o que en cas de trencament d'aquesta prohibició d'accés, la violació pot detectar-se amb claredat.
 4. Les aplicacions permeten acreditar la data i hora de la seva emissió o recepció de les comunicacions, la integritat del seu contingut i el remitent i destinatari de les mateixes.
 5. Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s'emetin en la fase de tramitació i adjudicació del contracte són autenticats mitjançant una signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, garantint tècnicament que la signatura s'ajusta a les disposicions d'aquesta norma.
 6. L'accés a aquesta plataforma electrònica és gratuït i permet fer la consulta i descàrrega dels plecs del procediment, així com la presentació de proposicions.

A continuació senumeren un conjunt de preguntes freqüents en els processos de seu electrònica.

Aquesta secció conté preguntes freqüents sobre el procediment de contractació pública. Si se li plantegen preguntes d'un altre tipus, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

Què és la Plataforma dSeu Electrònica {0}{1}{2}?

El Portal de Licitació Electrònica de l' Ajuntament de Sabadell és el sistema que permet la presentació per mitjans electrònics dofertes i altres documents per a participar en les licitacions de contractes públics, a través dInternet, amb totes les garanties legals de seguretat, confidencialitat de dades i secret dofertes.

l' Ajuntament de Sabadell mitjançant aquesta plataforma agilitza la gestió interna i facilita els tràmits administratius.

Els licitadors poden presentar els documents de l'Tramitació, obtenir informació sobre el desenvolupament del procediment i rebre notificacions per mitjans electrònics, evitant d'aquesta manera els desplaçaments.

Què necessito per poder presentar una oferta electrònica?

Utilitzar un certificat de signatura electrònica admès per l' Ajuntament de Sabadell, que podrà ser certificat de persona jurídica o bé de persona física si es tracta dun empresari individual o del representant o apoderat de lempresa.

Accedir al Sistema de seu electrònica de de l' Ajuntament de Sabadell, des de la Plataforma de Licitació Electrònica -Perfil de contractant- i seguir les instruccions per a la presentació electrònica de ofertes.

Quins tipus de certificats de signatura es poden utilitzar?

Es poden utilitzar tots els certificats digitals admesos per l' Ajuntament de Sabadell. En aquest enllaç pot verificar els requisits tècnics necessaris , inclosos els certificats digitals admesos.

He de demanar algun permís per poder realitzar els enviaments electrònics?

No cal permís especial; n'hi ha prou que en el Plec de Clàusules Administratives del contracte objecte de tramitació, es declari expressament que s'admet la presentació electrònica de ofertes, es descarregui l'aplicació de presentació d'ofertes i s'identifiqui correctament en el sistema amb el seu certificat digital.

Com es presenten les ofertes electrònicament?

 • Presentació d'ofertes (formulari web)

  Juntament amb la convocatòria de cadascuna de les licitacions trobarà una opció que li permet accedir al formulari d'una "Sol·licitud" d'oferta que conté tota la informació necessària per preparar i enviar l'oferta.

  No cal elaborar l'oferta en un únic acte. La plataforma permet l'elaboració parcial de les ofertes emmagatzemant el seu contingut xifrat amb contrasenya fins a la seva enviament definitiu.

Qui signa les ofertes?

Laplicació de presentació dofertes funciona de manera que se signa loferta en la seva totalitat juntament amb la documentació aportada, aquesta firma és la corresponent a la persona que presenta loferta, que ha de comptar amb poder suficient que lautoritza per actuar i operar a la Plataforma de Licitació Electrònica. De manera separada cada document aportat dins de loferta es pot signar individualment per una altra persona o diverses amb qualsevol eina de signatura darxius, preferiblement de PDF.

La persona que fa la presentació ha de tenir poders per presentar ofertes. En cas de no tenir-los, el Portal de Tramitació admetrà la presentació de l'oferta, però serà la pròpia Mesa de contractació la qual posteriorment decidirà la validesa o no de la mateixa.

Pot una empresa registrar-se i presentar una oferta amb el DNI electrònic o un certificat físic d'un dels treballadors si aquest és un dels apoderats?

Sí, és possible.

Quan s'hagi descarregat l'aplicació d'ofertes i la sol·licitud de l'expedient al qual va a presentar oferta, en la inscripció inicial haurà d'omplir les dades de l'empresa en qüestió i les dades dels representants, tant apoderats com interessats, indicant per a cada un d'ells els codis de document (NIF) als quals se'ls atorgarà l'autorització.

Què passa quan en una empresa no és vàlida la signatura d'un únic apoderat per realitzar la presentació d'ofertes, sinó que tenen signatura mancomunada i es requereix la signatura de dos o més apoderats?

L'aplicació de presentació d'ofertes, amb la qual es realitza el registre i la presentació de l'oferta permet incloure més d'un apoderat, utilitzant cadascun d'ells el seu propi certificat.

Òbviament, aquestes persones han de tenir poders per presentar ofertes.

Puc aportar còpies digitalitzades dels documents?

La documentació requerida haurà d'estar signada digitalment mitjançant el/s apoderat/s de l'empresa, preferiblement en format PDF.

Quan es tracti de documentació en paper que hagi de ser digitalitzada, es pot aportar garantint el representant amb la seva signatura electrònica la seva fidelitat amb l'original. L'Administració podrà sol·licitar la confrontació del contingut de la còpies i amb caràcter excepcional requerir al particular l'exhibició del document o de la informació original.

Per a més informació, Reial Decret 1671/2009, de 6 novembre, al capítol III, "Normes específiques relatives als documents electrònics aportats pels ciutadans" en el seu Article 48 - Imatges electròniques aportades pels ciutadans- diu el següent:

 1.  De conformitat amb l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, els interessats podran aportar a l'expedient, en qualsevol fase del procediment, còpies digitalitzades dels documents, la fidelitat amb l'original la garantiran mitjançant la utilització de signatura electrònica avançada . L'Administració pública pot sol·licitar del corresponent arxiu la confrontació del contingut de les còpies aportades. Davant la impossibilitat d'aquesta confrontació i amb caràcter excepcional, pot requerir al particular l'exhibició del document o de la informació original. L'aportació de les còpies implica l'autorització a l'Administració perquè accedeixi i tracti la informació personal continguda en aquests documents. Les esmentades imatges electròniques mancaran del caràcter de còpia autèntica
 2. Les imatges electròniques presentades pels ciutadans s'han d'ajustar als formats i estàndards aprovats per a aquests processos en l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. En cas d'incompliment d'aquest requisit, es requerirà a l'interessat per esmenar el defecte advertit, en els termes que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Es poden descarregar directament els plecs de condicions de totes les convocatòries publicades?

En aquest lloc es publiquen els documents de convocatòries concretes (seccions Plec de condicions, Criteris d'adjudicació i Documents requerits).

Es pot accedir al plec de condicions en aquest lloc web tan aviat com es publiqui la convocatòria.

Com saber si s'ha publicat alguna correcció d'errors per a una convocatòria concreta?

Les correccions d'errors dels anuncis o Plecs es publiquen també al Perfil de contractant. En cas d'haver-hi una correcció d'errors, la convocatòria (secció Veure detalls) presentarà un enllaç directe a la correcció d'errors.

Si ha estat seleccionat per participar en un procediment restringit o negociat o un diàleg competitiu, la subscripció a les actualitzacions i recordatoris s'activarà de forma automàtica, un cop concedit l'accés al plec de condicions.

Com preparar la sol·licitud de participació en una convocatòria?

Si voleu participar en una convocatòria d'acord amb un procediment restringit o negociat, un diàleg competitiu o una convocatòria de manifestació d'interès, haurà de presentar primer una sol·licitud de participació. Tots els documents i les dades que s'han d'adjuntar a la sol·licitud de participació s'enumeren en l'anunci publicat en el Perfil del contractant. Per ajudar a la preparació d'alguns documents facilitem uns models que poden descarregar-se en la secció "Formularis i plantilles".

Com elaborar l'oferta?

A la secció Plec de condicions de cada convocatòria s'estableixen tots els documents i la informació que cal adjuntar a la corresponent oferta.

Les ofertes i les sol·licituds de participació poden presentar-se durant el termini establert en aquest lloc web i en l'anunci publicat en el Perfil del contractant.

Si presenta ofertes o sol·licituds de participació a través de l'eina de presentació electrònica d'ofertes, haurà de realitzar la pujada de la informació abans del termini estipulat.

La nostra empresa ha estat convidada per presentar oferta a un expedient negociat sense publicitat, però en intentar accedir al Portal de Tramitació, després de seleccionar el certificat no apareix lexpedient al que hem de presentar oferta

Si accedeix mitjançant un certificat jurídic (o de representant), en aquest ha de constar el CIF de l'empresa que ha estat convidada a licitar.

Si accedeix mitjançant un certificat físic, el NIF del certificat ha d'estar donat d'alta com a representant de l'empresa convidada a la Tramitació. Si no és així, poseu-vos en contacte amb el tècnic de contractació responsable d'expedient perquè li afegeixi com a representant.

En el següent enllaç pot obtenir informació sobre els certificats vàlids per a licitar.

Qui té accés a les meves dades?

Laplicació de presentació electrònica dofertes xifra totes les dades que es presenten a través daquesta plataforma (dades presentades la inscripció en una convocatòria, així com les preguntes) per protegir la seva confidencialitat i integritat. únicament el personal autoritzat de {0}{1}{2} tindrà accés a les dades introduïdes. Les dades es tractaran amb lúnic propòsit a què estiguin destinats. Si la resposta a una pregunta conté informació que ha de ser accessible a tots els participants en la convocatòria, es faran públiques la pregunta i la resposta, i ambdues seran llavors accessibles a tots els participants en la convocatòria, però, abans, tant la pregunta com la resposta es redactaran en termes generals, per evitar qualsevol referència al participant que va remetre la pregunta.

És possible accedir a la convocatòria un cop conclosa, o quan s'hagi adjudicat el contracte?

Sí, però només durant un període de temps determinat.

Un cop s'adjudica el contracte, les licitacions queden tancades, i això es notifica a tots els participants en la convocatòria. L'anunci de l'adjudicació del contracte es publica al Perfil del contractant.

Les convocatòries de manifestació d'interès queden tancades quan caduca la llista establerta sobre la base de la convocatòria, el que es notifica a tots els participants en la convocatòria.

Hi ha un termini per demanar informació addicional i rebre una resposta?

Ha de transmetre'ns el més aviat qualsevol pregunta relacionada amb una convocatòria concreta, per poder rebre ràpidament una resposta.

l' Ajuntament de Sabadell es compromet a contestar en un termini inferior a 5 dies a partir de la recepció duna sol·licitud, sempre que aquesta shagi presentat abans que finalitzi el termini de presentació dofertes.

Com obtenir ajuda si es produeix una incidència durant el procés de contractació?

Veure informació de:

Accés al Portal de Licitación
Presentació d'ofertes (formulari web)
Notificacions
Registre de persones
Configuración de certificats
Errors tècnics del portal de Licitación